> Home > Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

V spoločnosti Lorencic Bauservice GmbH Nfg & Co KG kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov. Preto by sme vás radi informovali o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, spracúvame a využívame vaše údaje v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov. Kľúčové je najmä Všeobecné nariadenie o ochrane údajov [DSGVO, ďalej len DSGVO] a Zákon o ochrane údajov 2018 (DSG, ďalej len DSG).

1. O ochrane údajov v skratke

Všeobecné ustanovenia

Nasledovné ustanovenia vám poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi pri návšteve tejto internetovej stránky. Osobnými údajmi sú všetky dáta, ktoré umožňujú identifikáciu vašej osoby. Podrobné informácie týkajúce sa ochrany údajov nájdete nižšie v tomto texte vo Vyhlásení o ochrane údajov.

Zhromažďovanie údajov na tejto internetovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto internetovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto internetovej stránke je v kompetencii prevádzkovateľa internetovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v časti „Kontakt na zodpovedné organizácie“ v tomto Vyhlásení o ochrane údajov.

Akým spôsobom zhromažďujeme vaše údaje?

Získavame o vás údaje, ktoré nám sami poskytnete. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré napíšete do kontaktného formulára.

Ďalšie dáta sa získavajú automaticky alebo na základe vášho súhlasu pri návšteve internetovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. To sa týka najmä technických údajov (napr. typ internetového prehliadača, operačný systém, čas otvorenia internetovej stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky na základe vašej návštevy tejto internetovej stránky.

Na čo vaše údaje používame?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybnej prevádzky internetovej stránky. Iné údaje nám slúžia na analýzu vášho používateľského správania.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek zmeniť s platnosťou do budúcnosti. Za určitých okolností máte taktiež právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto internetovej stránky môže dochádzať k štatistickému vyhodnocovaniu vášho správania na internete. Na tento účel sa používajú najmä takzvané analytické programy.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nižšie uvedenom Vyhlásení o ochrane údajov.

2. Hosting

Hosting obsahu na našej internetovej stránke zaisťuje poskytovateľ:

Host Europe

Poskytovateľom je spoločnosť Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Kolín (ďalej len Host Europe). Počas vašej návštevy na našej internetovej stránke zhromažďuje Host Europe rôzne logovacie súbory vrátane vašich IP adries.

Podrobnosti nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Host Europe pri práci s údajmi podlieha čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Je naším oprávneným záujmom zaistiť čo najspoľahlivejší imidž našej internetovej stránky. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG (Zákon o ochrane údajov a súkromia v telekomunikáciách a telemédiách, ďalej len TTDSG), pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. na účely snímania odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Súhlas možno kedykoľvek odvolať.

3. Všeobecné ustanovenia a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto stránky kladú dôraz na vysokú mieru ochrany vašich osobných údajov. Zaobchádzame s nimi dôverne, v súlade s príslušnou legislatívou aj týmto Vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto internetovej stránky dochádza k zhromažďovaniu rôznych osobných údajov. Osobnými údajmi sú dáta, ktoré umožňujú identifikáciu vašej osoby. V priloženom Vyhlásení o ochrane údajov nájdete vysvetlivky k tomu, ktoré údaje zhromažďujeme a na aké účely ich využívame. Nájdete tam aj vysvetlenie toho, ako a prečo sa tak deje.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. pri e-mailovej komunikácii) môže mať bezpečnostné trhliny. Nepriestrelná ochrana údajov proti prístupu tretích strán je nemožná.

Kontakt na zodpovedné organizácie

Za spracovanie údajov na tejto internetovej stránke zodpovedá:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz, Rakúsko

Telefón: +43 316 47 25 64-0
E-mail: headquarters@lorencic.com

Zodpovednou organizáciou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo v spolupráci s inými subjektami rozhoduje o účele a spôsobe spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries a pod.).

Doba archivácie

Ak v tomto Vyhlásení o ochrane údajov nie je uvedená špeciálna archivačná lehota, zostávajú vaše osobné údaje u nás po dobu trvania účelu ich spracovania. Ak uplatníte svoje právo na vymazanie údajov alebo odvoláte svoj súhlas s ich spracovaním, dôjde k vymazaniu vašich údajov, pokiaľ tomu nebránia žiadne legislatívne dôvody (napr. daňovo-právne alebo obchodno-právne archivačné lehoty). V takom prípade dôjde k vymazaniu dát po uplynutí týchto dôvodov.

Všeobecné ustanovenia o právnom základe pre spracúvanie údajov na tejto internetovej stránke

Keď udelíte súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, pristúpime k ich spracúvaniu na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO, resp. čl. 9 ods. 2 písm. a DSGVO. Určité kategórie údajov s spracúvajú podľa čl. 9 ods. 1 DSGVO. V prípade výslovného súhlasu s presunom osobných dát do tretích štátov prebieha spracovanie údajov aj podľa čl. 49 písm. 1 ods. a DSGVO. Ak ste udelili súhlas s ukladaním cookies alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom snímania odtlačkov prstov), prebieha spracovanie údajov aj podľa § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na účely plnenia zmluvy alebo realizáciu predzmluvných opatrení, spracúvame ich podľa č. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie právnych záväzkov, spracúvame aj podľa čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO. Okrem toho môže spracovanie osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu podliehať aj čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Informácie o príslušnom právnom základe v každom jednotlivom prípade sú uvedené v nasledujúcich odsekoch tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Množstvo údajov môžeme spracúvať len s vaším výslovným súhlasom. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu, sa toto odvolanie netýka.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamej reklame (čl. 21 DSGVO)

KEĎ SPRACOVANIE ÚDAJOV PREBIEHA NA ZÁKLADE ČL. 6 ODS. 1 PÍSM. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU VAŠICH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ NEŠTANDARDNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE DEFINOVANIE NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PREDPIS UPRAVUJÚCI DANÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. PO VZNESENÍ NÁMIETKY UKONČÍME SPRACÚVANIE VAŠICH PREDMETNÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEDY PREVAŽUJÚ NALIEHAVÉ BEZPEČNOSTNÉ DÔVODY S CIEĽOM OCHRANY VAŠICH ZÁUJMOV, PRÁV A SLOBÔD, ALEBO KEĎ JE SPRACOVANIE ÚDAJOV PODMIENKOU UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OCHRANY PRÁVNYCH NÁROKOV (ODVOLANIE PODĽA ČL. 21 ODS. 1 DSGVO).

AK JE CIEĽOM SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRIAMY MARKETING, MÁTE PRÁVO SVOJ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM NA TENTO ÚČEL KEDYKOĽ VEK ODVOLAŤ; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, AK JE SÚČASŤOU TAKEJTO PRIAMEJ MARKETINGOVEJ STRATÉGIE. PO ODVOLANÍ VÁŠHO SÚHLASU DÔJDE K UKONČENIU SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (ODVOLANIE PODĽA ČL. 21 ODS. 2 DSGVO).

Právo na sťažnosť u príslušného dozorného orgánu

V prípade porušenia ustanovení DSGVO máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, spravidla v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, vášho pracoviska alebo v mieste, kde predpokladane došlo k danému porušeniu. Právo na odvolanie nemá vplyv na iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenositeľnosť údajov

Údaje, ktoré na základe vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy spracúvame automatizovaným spôsobom, môžete požadovať pre seba alebo tretiu osobu v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak máte záujem o prenos údajov na iný zodpovedný subjekt, splníme túto požiadavku len v prípade, že je technicky realizovateľná.

Poskytovanie informácií, oprava a vymazanie

Podľa zákona máte právo kedykoľvek bezodplatne požadovať informácie o vašich archivovaných osobných údajoch, ich pôvode, príjemcoch, účele spracovania a pod. Zároveň máte právo požadovať ich opravu alebo vymazanie. V prípade nejasností alebo akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Právo na obmedzenie rozsahu spracovania

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. V tejto veci sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Právo na obmedzenie rozsahu spracovania vzniká v týchto prípadoch:

 • Ak máte výhrady voči správnosti vašich osobných údajov, ktoré archivujeme, spravidla potrebujeme čas na kontrolu skutočného stavu veci. Po dobu trvania kontroly máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Keď k spracovaniu vašich osobných údajov dochádzalo/dochádza bez udelenia vášho súhlasu, môžete namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov.
 • Keď už vaše osobné údaje nepotrebujeme, no vy by ste ich radi uplatnili pri výkone, obrane alebo uplatnení právnych nárokov, môžete namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov.
 • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, musí dôjsť k nastoleniu rovnováhy medzi vašimi a našimi záujmami. Ak ešte nie je jasné, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu - s výnimkou archivácie - spracúvať len s vaším súhlasom, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Šifrovanie SSL, resp. TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných dát, akými sú napríklad objednávky alebo dopyty, ktoré posielate nám ako prevádzkovateľovi stránky, využívame šifrovanie SSL, resp. TLS. Dôveryhodné spojenie spoznáte podľa toho, že v riadku internetovej adresy vášho prehliadača sa „http://“ zmení na „https://“ a zobrazí sa symbol kľúča.

Keď sa aktivuje šifrovanie SSL, resp. TLS, získavame prístup k vašim údajom, ktoré však zároveň nemôže čítať žiadna tretia osoba.

Námietka voči reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci legislatívnej povinnosti na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

4. Zhromažďovanie údajov na tejto internetovej stránke

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané „cookies“. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré žiadnym spôsobom nepoškodzujú vaše koncové zariadenie. Ukladajú sa vo vašom koncovom zariadení buď prechodne len počas návštevy na internetovej stránke (cookies relácie) alebo permanentne (permanentné cookies). Cookies relácie sa po ukončení vašej návštevy automaticky vymažú. Permanentné cookies zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete, alebo kým sa automaticky nevymažú prostredníctvom vášho webového prehliadača.

Cookies môžu pochádzať od nás (First Party Cookies) alebo od tretej strany (tzv. Third Party Cookies). Third Party Cookies umožňujú napojenie určitých služieb tretích subjektov do chodu internetovej stránky (napr. cookies na realizáciu platieb).

Súbory cookie majú rozličné funkcie. Mnohé z nich sú technicky nevyhnutné, pretože by bez nich určité prvky internetovej stránky nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Ďalšie sa využívajú na hodnotenie používateľského správania alebo na reklamné účely.

Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na chod elektronickej komunikácie, na poskytovanie niektorých, vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka) alebo na optimalizáciu internetovej stránky (napr. Súbory cookie na meranie publika internetovej stránky), sa ukladajú v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. f DSGVO, ak nie je zákonom určené inak. Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa internetovej stránky, aby bolo ukladanie potrebných súborov cookie technicky bezchybné a umožňovalo optimalizáciu poskytovaných služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie a ekvivalentných rozpoznávacích technológií, spracovanie prebieha výlučne na základe tohto súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Deaktiváciou súborov cookie môže dôjsť k obmedzeniu funkcií tejto internetovej stránky.

V tomto Vyhlásení o ochrane údajov sa dozviete, aké súbory cookie a služby na tejto internetovej stránke využívame.

Protokol prenosu súborov

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolov prenosu súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú nimi:

 • typ a verzia prehliadača
 • používaný operačný systém
 • referenčná URL adresa
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača
 • čas vyvolania návštevy servera
 • IP adresa

Tieto údaje nie sa nezlučujú s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov podlieha čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ tejto internetovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej internetovej stránky. Na tento účel zhromažďuje protokoly prenosu súborov.

Kontaktný formulár

Keď sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktného formulára, uložia sa u nás vaše údaje zadané do kontaktného formulára vrátane vami uvedených kontaktných údajov, a to za účelom spracovania vašej žiadosti a pre potreby prípadných dodatočných otázok. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytneme žiadnym ďalším subjektom.

V prípade, že vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo s realizáciou predzmluvných opatrení, podlieha spracovanie týchto údajov čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie údajov v súlade s našim oprávneným záujmom efektívne spracovať vaše požiadavky (čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO), alebo podlieha vášmu súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Požiadavky prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu

Keď nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, archivujeme a spracujeme vašu žiadosť vrátane všetkých s tým súvisiacich osobných údajov (meno, požiadavka) na účely jej vybavenia. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytneme žiadnym ďalším subjektom.

V prípade, že vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo s realizáciou predzmluvných opatrení, podlieha spracovanie týchto údajov čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie údajov v súlade s našim oprávneným záujmom efektívne spracovať vaše požiadavky (čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO), alebo podlieha vášmu súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré nám v rámci našej komunikácie poskytnete, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama

Matomo

Táto webová stránka používa voľne dostupnú webovú analytickú službu Matomo.

S pomocou služby Matomo zhromažďujeme a analyzujeme údaje o tom, ako návštevníci používajú našu internetovú stránku. Vďaka tomu napr. vieme, kedy a kde došlo k jednotlivým návštevám stránky. Okrem toho zhromažďujeme rôzne protokoly prenosu súborov (napr. IP adresu, referenčný zdroj, použitý internetový prehliadač a operačný systém) a dokážeme merať, či návštevníci našej internetovej stránky vykonávajú konkrétne kroky (napr. kliknutia, nákupy a pod.).

Využívanie týchto analytických nástrojov podlieha čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem analyzovať návštevnícke správanie na účely optimalizácie svojej inernetovej ponuky a reklamy. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG (Zákon o ochrane údajov a súkromia v telekomunikáciách a telemédiách), pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. na účely snímania odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP adresy

Pri analýze prostredníctvom Matomo využívame anonymizáciu IP adresy. Pred analýzou sa vaša IP adresa skráti tak, že ju k vám už nemožno jednoznačne priradiť.

Hosting

Systém Matomo je uložená výhradne na našich vlastných serveroch, takže všetky analytické dáta zostávajú u nás a nepredávajú sa ďalším subjektom.

6. Newsletter

Údaje z newslettera

Ak si želáte odoberať newsletter, ktorý na svojej internetovej stránke ponúkame, potrebujeme získať vašu e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia potvrdiť, že ste skutočným vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a skutočne súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje nezhromažďujeme, resp. len na dobrovoľnej báze. Tieto údaje používame výhradne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím subjektom.

Spracovanie údajov uvedených vo formulári na prihlásenie k odberu newslettera bezvýhradne podlieha vášmu súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu "Odhlásiť sa z odberu" v newsletteri. Spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu, sa toto odvolanie netýka.

Údaje, ktoré nám poskytnete na účely zasielania newsletteru, budeme uchovávať my alebo poskytovateľ služieb zasielania newslettera, kým sa neodhlásite z odberu newslettera. Po odhlásení sa z odberu newslettera alebo po zániku účelu budú z distribučného zoznamu vymazané. Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zablokovať e-mailové adresy z nášho adresára newslettera podľa vlastného uváženia v rámci nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Údaje, ktoré sme uložili na iné účely, týmto zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa z adresára newslettera bude vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb zasielania newslettera v prípade potreby uložená na čiernu listinu, aby sa zabránilo budúcemu zasielaniu newslettera. Údaje z čiernej listiny možno používať len na tento účel a je zakázané ich prepájať s inými údajmi. To je v súlade s vašimi aj našimi záujmami dodržiavať legislatívne pravidlá zasielania newslettera (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Umiestnenie na čiernu listinu nie je časovo ohraničené. Môžete proti tomu vzniesť námietku v prípade, že váš záujem prevažuje nad naším oprávneným záujmom.

Informácie pre zákazníkov a dodávateľov

V rámci vzťahov s našimi zákazníkmi a dodávateľmi spracúvame nasledovné údaje:
 • meno
 • adresa
 • kontaktné údaje, akými sú telefónne číslo, fax, e-mailová adresa (týka sa aj kontaktných osôb zákazníka alebo dodávateľa)
 • interné informácie o konkrétnom zákazníkovi alebo dodávateľovi, napr. číslo zákazníka/dodávateľa, typ alebo kategória zákazníka/dodávateľa
 • predmet dodávky a výkonu služby
 • platobné informácie, akými sú platobné podmienky, tabuľka zliav
Ak s nami nie ste v priamom kontakte ako zákazník alebo dodávateľ, ale napriek tomu spracúvame vaše osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy, tieto údaje nám boli na tento účel poskytnuté prostredníctvom vami poverených osôb (napr. spracovateľ, stavebná firma, sprostredkovateľský obchod).

Účel spracovania údajov/poskytovanie tretím subjektom

Na účely plnenia zmlúv alebo predzmluvných záväzkov plynúcich z našej obchodnej činnosti spracúvame vaše osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Okrem toho je v našom oprávnenom záujme využívať tieto údaje na účely štatistického vyhodnocovania, ktoré nám umožňuje optimálne prispôsobiť naše produkty potrebám trhu.

Zároveň je v našom záujme pravidelne informovať svojich klientov o aktualitách týkajúcich sa našich produktov. Preto si na základe nášho oprávneného záujmu dovoľujeme v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO osoby, ktoré sú s nami v zákazníckom alebo dodávateľskom vzťahu, informovať prostredníctvom newslettera o novinkách týkajúcich sa našich produktov.

Podrobnejšie informácie o newsletteri nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov, v kapitole Newsletter. Samozrejme máte právo so zasielaním newslettera nesúhlasiť.

Na účely plnenia našich úloh sa vaše osobné údaje dostávajú k viacerým príjemcom. Sú nimi:
 • poskytovatelia IT služieb na podporu IT infraštruktúry
 • špedičné spoločnosti pri dodávke našich produktov
 • poskytovatelia distribučných služieb pri odosielaní newsletterov.
Údaje nebudú poskytnuté iným tretím stranám, pokiaľ ich poskytnutie nie je nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov pred súdom alebo iným úradným orgánom. Aj v takomto prípade sú však údaje bezodkladne po ukončení konania vymazané.

Archivačná lehota

V Rakúsku sa na obchodné dokumenty vzťahuje zákonná archivačná lehota, ktorú samozrejme riadne dodržiavame. Ak nepretrvávajú žiadne ďalšie právne dôvody, po uplynutí tejto lehoty údaje obratom vymažeme. To neplatí, ak sú údaje potrebné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov pred súdom alebo iný úradným orgánom.

Informácie pre návštevníkov podujatí

V rámci našich podujatí môžeme spracúvať niektoré z týchto údajov:
 • meno
 • adresa
 • kontaktné údaje, akými sú telefónne číslo, e-mailová adresa
 • záujmy
 • fotografie dokumentujúce charakter podujatia

Účel spracovania údajov/poskytovanie tretím subjektom

Návštevou nášho podujatia alebo prihlásením sa k účasti udeľujete svoj súhlas so spracovaním podľa DSGVO čl. 6 ods. 1 písm. a. Vaše osobné údaje použijeme na realizáciu podujatia a prípadné nadviazanie kontaktu s vami. Okrem toho môžeme zverejňovať fotografie, pričom ich obsah a výpovednú hodnotu vopred dôkladne posúdime, aby nedošlo k porušeniu vašich osobných práv. V zásade tieto snímky slúžia na naše dokumentačné účely.
Na účely spracovania môže mať organizátor podujatia a náš poskytovateľ IT služieb prístup k osobným údajom.
Údaje nebudú poskytnuté iným tretím stranám, pokiaľ ich poskytnutie nie je nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov pred súdom alebo iným úradným orgánom. Aj v takomto prípade sú však údaje bezodkladne po ukončení konania vymazané.

Archivačná lehota

Po skončení podujatia údaje bezodkladne vymažeme, ak neexistuje iný právny dôvod na ich uchovávanie. To neplatí, ak sú údaje potrebné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov pred súdom alebo iný úradným orgánom.
 

Katalóg Lorencic

Listovať online alebo stiahnuť katalóg

Prejsť do katalógu

Kompetentné poradenstvo

Radi sme Vám k dispozícii

Prevádzky

Lorencic stroje v požičovni

Nájomné zariadenie v našom prenájme

Prístroje na požičanie

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen